اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمید نگارش

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

negareshisri.ac.ir

سردبیر

حمید نگارش

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

negareshisri.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدجواد رودگر

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

dr.mjr345yahoo.com

روح اله شاکری

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

shaker.rut.ac.ir

مهدی عزیزان

فلسفه و کلام اسلامی استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

azizanisri.ac.ir

رمضان علی تبار

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

tabar1579yahoo.com

اسداله کرد فیروزجائی

فلسفه و کلام اسلامی استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

firozjaeiisri.ac.ir

یارعلی کرد فیروزجائی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم

firouzjaeibou.ac.ir

حمید نگارش

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

negareshisri.ac.ir